Archive

Archive for 16/02/2011

– THUẦN MẪN – BON UIN MỘT VÙNG ĐẤT ĐANG HỒI SINH NIỀM TIN

16/02/2011 Leave a comment


THUẦN MẪN- BON UIN
MỘT VÙNG ĐẤT ĐANG HỒI SINH NIỀM TIN

GPKONTUM (16/02/2011) KONTUM. Vùng Thuần Mẫn (Bon Uin) trước kia (trước năm 1975) là một quận của tỉnh Phú Bổn, gồm nhiều làng như Buôn Cham, Cầu Cháy, Buôn Hoai, Buôn Huynh (Bôn Uin), Buôn Blech. Nay vùng này một phần thuộc tỉnh Đăklăk, một phần thuộc huyện Ayunpa, tỉnh Gialai  nằm phía tây nam thị xã Ayunpa.

Chúng ta đi ngược lại dòng thời gian, và tìm dấu chân truyền giáo vùng Thuần Mẫn, trước kia có lúc được gọi là Bon Uin. Chúng ta dựa vào vài tài liệu viết để nói lên công cuộc truyền giáo vùng này như thế nào. Read more…