Archive

Archive for 01/03/2011

– Dân Làng Hồ (01)

01/03/2011 Leave a comment

ĐÔI LỜI CỦA BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN.

Chúng tôi xin đem lên trang Blog này bản dịch “DÂN LÀNG HỒ”, xuất bản năm  2008, NXB  ĐÀ-NẴNG. Để cho  công việc thuận lợi, chúng tôi mỗi lần sẽ đưa lên một phân đoạn quyển sách. Trong thời gian chờ đợi phổ biến phân đoạn kế tiếp, chúng tôi sẽ cố gắng bổ túc bằng một số tài liệu liên hệ, ví dụ như tiểu sử của vị thừa sai, một địa danh hay hình ảnh được đề cập trong phân đoạn vừa qua. Chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu muốn tìm hiểu lịch sử việc Loan báo Tin Mừng trênVùng Tây nguyên nói chung, giáo phận Kontum nói riêng.

GPKONTUM (01/03/2011).

Xin kính chào. Read more…