Archive

Archive for 15/03/2011

– Chống lại tội lỗi và cứu vớt kẻ có tội

15/03/2011 Leave a comment

CHỐNG LẠI TỘI LỖI VÀ CỨU VỚT KẺ CÓ TỘI

GPKONTUM (15.04.2011) KONTUM. Cùng Chúa Giêsu chiến đấu chống lại tội lỗi và cứu vớt kẻ có tội. Thiên Chúa không dung túng sự dữ, bởi vì Người là Tình Yêu, Công Lý, sự Trung Thành, và chính vì thế mà Người không muốn cái chết của kẻ có tội, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Read more…

-Yao Phu JOAN BAPTISTA ‘DŨK QUA ĐỜI

15/03/2011 Leave a comment

GIAÙO XÖÙ KON MAH TRAÂN TROÏNG XIN KÍNH BAÙO

Chuê Yao phu    JOAN BAPTISTA    ‘DÖÊK

Sinh  1962,  thoân Kon Pônang, Giaùo xöù Kon Mah,

xaõ Haø Taây, huyeän Chö Pah, tænh Gialai.

_ Laø Thaân phuï cuûa Yaê Marie Colette  Y  NÖÔNG,

ñang phuïc vuï taïi nhaø Meï Doøng Aûnh Pheùp Laï Kontum

_ Laø Anh Tröôûng Legio, CURIA Kon Mah,

Ñaõ qua ñôøi trong tay Chuùa, Meï Maria, vaø Thaùnh Caû Giuse Read more…