Home > TinTức > -Khánh Thành Nhà Thờ Dak Mot

-Khánh Thành Nhà Thờ Dak Mot

17/03/2011

Khánh Thành Nhà Thờ  Đak Mot, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum.


Ngày 21 tháng 03 năm 2011,


Chúng tôi xin kính chuyển

Ban Truyển Thông Giáo Phận (chuyển)

%d bloggers like this: