Archive

Archive for 11/05/2011

-NGÀY NGƯỜI CHA CÔNG GIÁO 01-05-2011

11/05/2011 Leave a comment

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY NGƯỜI CHA CÔNG GIÁO (01.05.2011)

TẠI GIÁO XÚ KON SƠMLUH, GIÁO PHẬN KONTUM. Read more…