Archive

Archive for 14/05/2011

-MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

14/05/2011 Leave a comment

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

( H. ngày 28 tháng 12 năm  2006)

GPKONTUM (14.05.2011)

Read more…