Archive

Archive for 23/05/2011

-ÁO PHÓ ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN TÍCH ĐỨC, NGUYÊN GM. GP. BAN MÊ THUẬT

23/05/2011 Leave a comment

CÁO PHÓ ĐỨC CHA GIUSE NGUYN TÍCH ĐỨC,

NGUYÊN GM. GP. BAN MÊ THUT

 

CÁO PHÓ

 

  Read more…