Archive

Archive for 19/03/2012

Mung bon mang thanh Ca GIUSE

19/03/2012 Leave a comment

Văn Phòng TGM Kon Tum

 

Cùng với Toàn Thể Giáo Hội
              Kính mừng Lễ Thánh Cả Giuse 19/3
                 Đến Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng,
                        Cha Giuse Đỗ Hiệu,
                        Cha Giuse Nguyễn Văn Bảy,
                        Cha Giuse Vũ Quốc Bình,
                        Cha Giuse Đinh Văn Cao, DCCT,
                        Cha Giuse Hoàng Hữu Chi, OFM
                        Cha Giuse Trần Minh Chính, DCCT
                        Cha Giuse Nguyễn Đức Chương
                        Cha Giuse PHạm Minh Công,
                        Cha Giuse Võ Văn Dũng
                        Cha Giuse Nguyễn Văn Đắc
                        Cha Giuse Hà Đăng Hội
                        Cha Giuse Vũ Quốc Hưng, VS
                        Cha Giuse Hà Văn Hường
                        Cha Giuse Trần Văn Long, OFM
                        Cha Giuse Trần Văn Minh, DCCT
                        Cha Giuse Nguyễn Minh Ngọc, SDB
                        Cha Giuse Nguyễn Hữu Phú, OP
                        Cha Giuse Nguyễn Duy Tài
                        Cha Giuse Lê Văn Thắng (MEP)
                        Cha Giuse Nguyễn Khánh Thông, OFM
                        Cha Giuse Phan Thành Thuyết, SDB
                        Cha Giuse Nguyễn Hữu Tiến
                        Cha Giuse Trần Ngọc Tín
                        Cha Giuse Trần Sĩ Tín, DCCT
                        Cha Giuse Võ Văn Trường
                        Cha Giuse Bùi Đức Vượng
                  được bình an, hạnh phúc…
                  Hiệp thông,
TL. Đức Giám Mục Giáo phận
Văn Phòng TGM Kon Tum