Archive

Archive for 26/03/2012

Giải tội tại GX. Kon Bơban

26/03/2012 Leave a comment

Ngày 22.03.2012, trên 23 linh mục giải tội cho anh em dân tộc thuộc giáo xứ Kon Boban. Cha  Phê-rô Trần Công Minh chánh xứ .  Giáo xứ gồm : Kon Bơban nơi cha xứ cư trú, gồm 3911 người dân (cả lương lẫn giáo), trong số đó  có 20 tín hữu người kinh, và 2560 tín hữu người dân tộc. Họ đạo Kon Gu có 5.318 người (cả lương lẫn giáo), trong số đó có 80  tín hữu công giáo người kinh và 2870 tín hữu người dân tộc. Đak Kơđem gồm 4.400 người (cả lương lẫn giáo), gồm 52  tín hữu người kinh và 2260 tín hữu người dân tộc. Từ 8 giờ 30 các cha đến giải tội quá 12 giờ trưa mới xong, gần 2800 người xưng tội. Các anh em tín hữu người dân tộc ở những nơi này chờ các cha giải tội xong, chào tiễn các cha đên điểm khác, rồi mới giản tán về nhà mình dù ở cách xa 3, 4 cây số.

Chúng tôi giới thiệu đoạn VIDEO CLIP sau đây nói lên phần nào về đời sống đạo của anh em dân tộc vào những dịp chuẩn bị mừng lễ lớn như Lễ Phục Sinh sắp tới.

XIN CLICK VÀO…