Archive

Archive for 27/03/2012

Giải tội tại GX Kon Dũ.

27/03/2012 Leave a comment

Ngày 20.03.2012  giải tội tại GX Kon Dũ. 22 linh mục giải tội cho 1900 lượt người xưng. Cha Antôn Vũ Đình Long phụ trách giáo xứ.  Giáo xứ gồm 49552  dân, trong đó có 62 tín hữu kinh và 4678 tín hữu dân tộc.

XIN CLICK VÀO …

Giải tội giáo xứ Kon H’ring

27/03/2012 Leave a comment

Thứ hai (26/03/2012),  23 cha đến giáo xứ Kon H’ring giải tội. Giáo xứ Kon H’ ring kỳ cựu do cha Calistô Bá năng Lý Chánh xứ và có Cha Luy Gonzaga Nguyễn Quang Hòa và cha Tôma Thiện  C. H. Khanh đồng hành đảm trách Giáo xứ với Cha Chánh xứ.

Theo thông kê năm 2012: Giáo xứ Kon H’ring gồm : Tín hữu kinh: 1089 người ; tín hữu dân tộc : 11.566 người.

Sau đây đoạn VIDEO CLIP:

XIN CLICK VÀO…

Giải tội tại GX. Đak Mót

27/03/2012 Leave a comment

Thứ sáu (23/03/2012) trên 20 linh mục đến nhà thờ GX. Đak Mót giải tội.  Nhờ các cha phụ trách GX. Đak Mót tổ chức tốt việc giải tội các điểm xa vào đầu mùa chay, nên các cha giải tội từ 8 giờ 45  đến 10 giờ 30 và gần 1300 người xưng tội.

Theo thống kê năm 2010, ĐAK MÓT : tổng số người dân nói chung là 29371 người (tín hữu kinh : 1031 và 6.285 tín hữu người dân tộc). Cha Antôn Nguyễn Văn Binh chánh xứ phụ trách trực tiêp .

ĐAK JÂK : Do cha  Đaminh Trần Văn Vũ phụ trách trực tiếp. Theo thống kê năm 2012, có 7132 người dân, trong số 151 giáo dân kinh và 4368 tín hữu dân tộc.

ĐAK TUK : Cha GB Hồ quang Huyên phụ trách trực tiếp. Theo thống kê năm 2012, có 6469 người dân, trong số 83 giáo dân kinh và 3410 tín hữu dân tộc.

Chúng tôi xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP sau đây buổi anh em tín hữu kinh cũng như dân tộc xin lãnh nhận bí tích  sám hối hòa giải.

XIN CLICK TIÊP…