Archive

Archive for 10/06/2012

Giao ước mới trong máu Đức Giêsu Kitô

10/06/2012 Leave a comment

Giao ước mới trong máu Đức Giêsu Kitô

.

Đương lúc họ ăn,

thì Đức Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng

rồi bẻ ra và ban cho họ. Ngài nói:

Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta”.

Đoạn cầm lấy chén và tạ ơn,

Ngài ban cho họ mà rằng:

Hãy uống chén này hết thảy;

vì này là Máu Ta, Máu Giao Ước

đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội” (Mt 26,26-29)

Và đương lúc họ ăn,

Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng,

rồi Ngài bẻ ra và ban cho họ và nói:

Hãy cầm lấy! Này là Mình Ta!”.

Đoạn cầm lấy chén, tạ ơn,

Ngài ban cho họ và họ uống chén này hết thảy.

Và Ngài nói với họ:

Này là Máu Ta, Máu Giao Ước đổ ra vì nhiều người” (Mc 14,22-24)

“Đoạn cầm lấy bánh và tạ ơn,

Ngài bẻ ra và ban cho họ mà rằng:

Này là Mình Ta phải thí ban vì các ngươi;

hãy làm sự này mà nhớ đến Ta”.

Và chén sau bữa ăn, cũng như vậy, mà rằng:

Chén này là Giao Ước Mới trong Máu Ta,

phải đổ ra vì các ngươi” (Lc 22,19-20)

“Vì chưng chính tôi đã chịu lấy nơi Chúa

điều tôi truyền lại cho anh em. Là:

Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp,

Ngài đã cầm lấy bánh và tạ ơn xong,

Ngài đã bẻ ra và nói:

“Này là Mình Ta vì các ngươi,

hãy làm sự này mà nhớ đến Ta”.

Cũng vậy về chén,

sau khi dùng bữa tối xong, Ngài nói:

Chén này là Giao Ước Mới trong Máu Ta,

các ngươi hãy làm sự này mỗi khi uống, mà nhớ đến Ta”.

Vì mỗi lần anh em ăn bánh ấy và uống chén ấy,

anh em loan báo sự chết của Chúa, cho tới lúc Ngài đến” (1 Cr 11,23-26).

XIN ĐỌC TIẾP…