Archive

Archive for 14/06/2012

Xây mới nền giáo dục nhân bản toàn diện

14/06/2012 Leave a comment

Xây mới nền giáo dục nhân bản toàn diện

WGPSG — Những ý kiến sau đây nhằm mở ra cho mọi người thật tình quan tâm đến tiền đồ và vận mạng dân tộc Việt Nam, cơ hội đối thoại trong ánh sáng chân lý, và cùng nhau tiến bước trên con đường đổi mới con người và đất nước hôm nay.

1. Đâu là nguyên nhân sâu xa của những hạn chế và khiếm khuyết trên đường “ĐỔI MỚI” đất nước và thế giới hôm nay?

Lịch sử loài người trong nhiều thiên niên kỷ qua xác minh điều này: trong mọi chế độ xã hội tự cổ chí kim, – phong kiến, tư bản, cộng sản, kinh tế thị trường…- , tất cả những gì lý trí con người và những nhà khoa học nghĩ ra, làm ra, dựng nên, một mặt giúp cho thế hệ sau có tiến bộ và văn minh hơn thế hệ trước, mặt khác luôn để lại cho gia đình nhân loại những vấn đề nghiêm trọng… Trong hiện tình thế giới hôm nay, thử nghĩ đến thành quả cùng hậu quả của phát minh về năng lượng nguyên tử, về công nghệ truyền thông, về hệ thống tiền tệ…, thành quả và hậu quả của những chủ nghĩa cực đoan trong lịch sử loài người. Nguyên nhân sâu xa do đâu? Và chủ trương, chính sách, đường lối, biện pháp nào để khắc phục và đổi mới?

XIN ĐỌC TIẾP…