Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, Phòng Truyền Thống, TàiLiệu, TinTức > Cơ Mật Viện bầu Tân Giáo Hoàng – Tường trình từ Vatican ngày 4 tháng Ba

Cơ Mật Viện bầu Tân Giáo Hoàng – Tường trình từ Vatican ngày 4 tháng Ba

07/03/2013

%d bloggers like this: