Home > Các Giáo Xứ, GiáoPhận, Hình Ảnh, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Nhà thờ Giáo xứ An Khê, thị xã An Khê, tỉnh Gia-lai – Giáo phận Kontum

Nhà thờ Giáo xứ An Khê, thị xã An Khê, tỉnh Gia-lai – Giáo phận Kontum

23/03/2013

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin gởi đến quí gia đình truyền thông một kiểu ảnh ngôi Thánh đường mới được xây dựng của Giáo xứ An Khê – Giáo Phận Kontum và được thánh hiến ngày vào 01.05.2012. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin đăng lên Trang Truyền thông của Giáo phận địa bàn hành chánh Giáo hạt An Khê, gồm 1 thị xã An Khê và 3 huyện : H. Kon K’Bang, H. Đăk Pơ và H. Kon Chro, có kèm theo thống kê cần thiết.

GPKONTUM (23.03.2013) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

Nhà thờ Giáo xứ An Khê, thị xã An Khê – tỉnh Gialai 

 – Giáo phận Kontum –

 thánh hiến ngày 01.05.2012

An Khe 01

HAT AN KHE 02

%d bloggers like this: