Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thư trả lời của Sở Nội Vụ Kontum về việc tổ chức lễ Măng Đen NĂM 2014

Thư trả lời của Sở Nội Vụ Kontum về việc tổ chức lễ Măng Đen NĂM 2014

09/09/2014

Văn Phòng TGM, lúc 14g ngày 9.9.2014, nhận được Thư trả lời của Sở Nội Vụ Kontum

về việc tổ chức lễ Măng Đen, xin kính chuyển đến Quý Cha (nội dung sau đây)

GPKONTUM (09/09/2014) KONTUM

VPTGM
Thư trả lời của Sở Nội vụ Kontum (trang 1)
Thư Sở nội vụ trang 02
Advertisements
%d bloggers like this: