Home > GiáoPhận, Giới Thiệu, Sách Báo, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Dân Làng Hồ – Lời Tựa AUDIO

Dân Làng Hồ – Lời Tựa AUDIO

06/09/2015

DÂN LÀNG HỒ

 LỜI TỰA

“Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng”

                                                    (Rm 10, 15)

Trải qua biết bao thăng trầm của dòng lịch sử, Giáo Phận Kontum luôn tự hào là mảnh đất truyền giáo màu mỡ xuyên suốt nhiều thế hệ thừa sai. Truyền thống tốt đẹp ấy vẫn luôn được duy trì và kế thừa nơi các Yao Phu, những người dân tộc Tây Nguyên, đã noi gương và tiếp bước các vị thừa sai Tây Phương, không ngần ngại dấn thân loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa tại khắp các buôn làng xa xôi trong Giáo Phận”.

GPKONTUM (06/09/2015) KONTUM

  AUDIO

DÂN LÀNG HỒ- LỜI TỰA

Advertisements
%d bloggers like this: