Home > GiáoPhận, Giới Thiệu, Sách Báo, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, TinTức > Dân Làng Hồ – Phần Giới Thiệu

Dân Làng Hồ – Phần Giới Thiệu

06/09/2015

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin đăng CHƯƠNG TRÌNH AUDIO “DÂN LÀNG HỒ” (NXB Đà-Nẵng năm 2010) , dựa trên Nguyên tác “LES SAUVAGES BAHNARS” của P. Dourisboure, MEP. PARIS 1929.

XIN KÍNH MỜI

GPKONTUM (06/09/2015) KONTUM

DÂN LÀNG HỒ – PHẦN GIỚI THIỆU

 

Advertisements
%d bloggers like this: