Archive

Archive for 10/10/2015

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình bước sang giai đoạn 2

10/10/2015 Leave a comment

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình bước sang giai đoạn 2

NGUỒN : VietCatholicNews
GPKONTUM (10/10/2015) KONTUM

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình – thứ Năm 08 tháng 10

10/10/2015 Leave a comment

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình – thứ Năm 08 tháng 10

NGUỒN: VietCatholicNews
GPKONTUM (10/10/2015) KONTUM

Thánh Lễ An Táng Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN HẠNH Thân Phụ của Linh Mục Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến

10/10/2015 Leave a comment

THÁNH LỄ AN TÁNG

Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN HẠNH

Thân Phụ của Linh Mục Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến

Tại Nt. Phương Nghĩa – Gp. Kontum, ngày 09/10/2015

GPKONTUM (10/10/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI