Archive

Archive for 20/10/2015

Thư số 174/VT/’15/tgmkt

20/10/2015 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền tông Giáo phận xin đăng lá thư số  174/VT/’15/tgmkt của Đức Giám mục Giáo phận gởi cho toàn thể Dân Chúa trong Giáo phận, và xin hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục đang gặp khó khăn trong việc tổ chức tuần tĩnh tâm năm 2015.

GPKONTUM (19/10/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI.