Home > Bài Viết Đức Mẹ Măng Đen, Giáo Phận KonTum, TinTức, ĐứcMẹ MăngĐen > Giáo Phận Kon Tum Mừng Kính Mẹ Maria Măng Đen – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 09/12-10/12/2015

Giáo Phận Kon Tum Mừng Kính Mẹ Maria Măng Đen – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 09/12-10/12/2015

11/12/2015

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bài tường thuật Mừng Kính Mẹ Maria Măng Đen – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (09/12 – 10/12/2015)

 

GPKONTUM (11/12/2015) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

XIN CLICK

 

BÀI TƯỜNG THUẬT

Advertisements
%d bloggers like this: