Home > Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Về Hội Thảo Khoa Hoc : BÌNH ĐỊNH VỚI CHỮ QUỐC NGỮ

Về Hội Thảo Khoa Hoc : BÌNH ĐỊNH VỚI CHỮ QUỐC NGỮ

18/01/2016

BÌNH ĐỊNH VỚI CHỮ QUỐC NGỮ

Ban mục vụ Truyền thông xin giới thiệu ĐOẠN VIDEO CLIP của 

NGUỒN : http://svhttdl.binhdinh.gov.vn/

về ngày Hội Thảo Chữ Quốc Ngữ sau đây

GPKONTUM (18/01/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: