Home > Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, Văn Hóa Dân Tộc > Nội Lực Để Sáng Tạo Và Bảo Tồn “Chữ Quốc Ngữ” Trong Tầm Nhìn “Không Gian Văn Hóa Chữ Quốc Ngữ”.

Nội Lực Để Sáng Tạo Và Bảo Tồn “Chữ Quốc Ngữ” Trong Tầm Nhìn “Không Gian Văn Hóa Chữ Quốc Ngữ”.

28/01/2016

Ban mục vụ Truyền thông xin giới thiệu cùng toàn thể gia đình Giáo Phận bài nghiên cứu của Linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn,

 

có tựa đề:

 

NỘI LỰC ĐỂ SÁNG TẠO

VÀ BẢO TỒN “CHỮ QUỐC NGỮ”

TRONG TẦM NHÌN

“KHÔNG GIAN VĂN HÓA CHỮ QUỐC NGỮ”.

 

 

GPKONTUM (28/01/2016) KONTUM

 

XIN CLICK VÀO

NỘI LỰC ĐỂ SÁNG TẠO VÀ BẢO TỒN “CHỮ QUỐC NGỮ” TRONG TẦM NHÌN “KHÔNG GIAN VĂN HÓA CHỮ QUỐC NGỮ”.

%d bloggers like this: