Home > Sinh viên > Ngày Sinh Viên Công Giáo GpKontum

Ngày Sinh Viên Công Giáo GpKontum

13/02/2016

Ngày Sinh Viên Công Giáo GpKontum

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu

NGÀY SINH VIÊN CÔNG GIÁO GP. KONTUM -MỒNG BỐN TẾT (11/02/2016)

XIN KÍNH MỜI

GPKONTUM (13/02/2016) KONTUM

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

Advertisements
%d bloggers like this: