Home > Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, Văn Hóa Dân Tộc > Nền Văn Học Công Giáo Viêt-Nam

Nền Văn Học Công Giáo Viêt-Nam

15/02/2016

Thuật ngữVăn học Công Giáo bằng chữ quốc ngữ” được hai bài tham luận trong Hội Thảo Khoa Học “BÌNH ĐỊNH VỚI CHỮ QUỐC NGỮ”, tổ chức tại Tp. Qui-Nhơn vào ngày 12-13/01/2016 trích dẫn bài nghiên cứu của Ông VÕ LONG TÊ, “Lịch sử văn học công giáo Việt Nam”, cuốn 1, nxb Tư Duy, Sài Gòn 1965 , trang 236, đã đi đến kết luận như sau:

“Với Tự điển Việt-Bồ-La, Ngữ pháp tiếng Việt và Phép giảng tám ngày, chữ Quốc ngữ được điển chế và thí nghiệm trong phạm vi sáng tác. Một nền văn học công giáo bằng chữ Quốc ngữ chính thức bắt đầu với giáo sĩ Alexandre de Rhodes” – nhà nghiên cứu Võ Long Tê nhận định”.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu chuyên đề nghiên cứu của 

Linh Mục GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN, 

dựa vào những tham luận của các nhà nghiên cứu trong kỳ “Hội Thảo Khoa Học, Bình Định Với Chữ Quốc Ngữ” ngày 12-13/01/2016 tại TP. Qui-Nhơn. Đặc biệt Linh mục trích dẫn phần lớn những bài chuyên sâu trước 1975 về Giáo Sĩ Đắc Lộ như của các nhà nghiên cứu: ông Nguyễn Khắc Xuyên, Phạm Đình Khiêm, nxb. Tinh Việt Văn Đoàn, Sài-gòn năm 1961, ông Võ Long Tê, “Lịch sử văn học Công Giáo Việt Nam” , cuốn 1, của, nxb Tư Duy, Sài Gòn 1965,  cũng như giáo sư Trần Văn Toàn (sđd) để tìm hiểu nội dung chuyên đề sau đây:

“MỘT NỀN VĂN HỌC CÔNG GIÁO BẰNG CHỮ QUỐC NGỮ

CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU VỚI GIÁO SĨ ALEXANDRE DE RHODES”

GPKONTUM (15/02/2016) KKONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

MỘT NỀN VĂN HỌC CÔNG GIÁO BẰNG CHỮ QUỐC NGỮ

 

Advertisements
%d bloggers like this: