Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, TinTức > Điều Chỉnh Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua

Điều Chỉnh Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua

08/03/2016

ĐIỀU CHỈNH NGHI THỨC TAM NHẬT VƯỢT QUA

BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT CÁC BÍ TÍCH

Từ này nữ giới cũng được rửa chân trong Thánh lễ Tiệc ly

 Tiếp nhận chỉ thị của Đức Giáo hoàng, vào ngày, 6-1-2016, Đức Hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật các Bí tích, đã ký sắc lệnh “In Missa in Cena Domini” (Thánh lễ Tiệc ly), về việc điều chỉnh Nghi thức Rửa chân trong Thánh lễ Tiệc ly. Điểm chính trong Sắc lệnh là:

“ Để những người tham dự hiểu được đầy đủ ý nghĩa của nghi thức, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã xem xét việc điều chỉnh đối với phần chữ đỏ được ghi trong Sách Lễ Roma (Trang 300, số 11) là:” Linh mục chọn các vị nam giới…”, nay được điều chỉnh như sau:” Linh mục chọn ra những người từ dân Chúa…” (…), như vậy các mục tử có thể chọn một nhóm nhỏ nói lên sự đa dạng và hiệp nhất các thành phần của dân Chúa duy nhất. Những người được rửa chân có thể là nam giới và nữ giới, người trẻ và người già, người mạnh khỏe và người đau yếu, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân.”

NGUỒN: Tin Mừng Ngày Chúa Nhật, số 04 (03.2016)

(Truyền Thông Công Giáo Việt Nam)

GPKONTUM (08/03/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: