Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > The Priest’s Doubt Sự hoài nghi của vị linh mục

The Priest’s Doubt Sự hoài nghi của vị linh mục

22/03/2016

The Priest’s Doubt   Sự hoài nghi của vị linh mục

Michell Quoist (1918-1997) was a French Catholic priest, theologian and writer, most known for his bestselling book, Prayers of Life, published in 1954 when he was a young priest at the age of 33. This book, that has been translated into 27 languages up to now, brought him a huge success with 2,500,000 copies sold out throughout the world.

Michell Quoist là một linh mục công giáo người Pháp, một nhà thần học và nhà văn, được nhiều người biết đến qua cuốn sách bán chạy nhất của ngài là cuốn Kinh Nguyện Cuộc Sống, xuất bản năm 1954 khi ngài còn là một linh mục trẻ mới 33 tuổi. Cuốn sách đến nay đã được dịch ra 27 thứ tiếng, đã đem đến cho ngài thành công rực rỡ với 2 triệu 500 ngàn cuốn bán ra trên toàn thế giới.

Once Michell Quoist confided in his book that, despite being a priest and teacher of theology for decades, he could not understand why and how Jesus could die for him…until one day. God sent him the answer to his doubt by an incident that he witnessed when he was accidentally present at a hospital.

Có lần Michell Quoist tâm sự trong sách của ngài rằng, mặc dù ngài làm linh mục và đã giảng dạy thần học hằng chục năm, ngài vẫn không thể hiểu làm sao Chúa Giê su lại có thể chết cho ngài được..cho đến một hôm. Chúa gửi đến ngài câu trả lời cho mối nghi hoặc của ngài bằng một sự kiện mà ngài đã chứng kiến khi tình cờ có mặt trong một bệnh viện.

An ambulance stopped at the entrance of the hospital and a little boy was carried off on a stretcher, followed by his mother, to the emergency room. His right foot was hurt by a splinter and was bleeding. After examining the injury, a doctor decided that a small surgery was needed to extract the splinter from the wound. To assure the little boy during the surgery, they told his mother to sit beside him.

Chiếc xe cứu thương dừng ngay cổng bệnh viện và một đứa bé trai  nằm trên cáng được khiêng ra thẳng vào phòng cấp cứu, có mẹ nó theo sau. Bàn chân phải của nó bị thương và chảy máu do một cái dằm. Sau khi xem xét vết thương, một bác sĩ quyết định cần phải làm một phẫu thuật nhỏ để lấy cái dằm ra. Để trấn an cậu bé trong khi phẩu thuật, người ta bảo bà mẹ ngồi bên cạnh nó. 

When the doctor inserted the scalpel into the boy’s foot tissue, his mother’s face suddenly turned pale, and her hands began to tremble. The splinter was taken out quickly. But as soon as the doctor finished his last stitch to close the wound, the boy’s mother fell over and onto the floor. Everyone rushed to bring her out for intensive care. That was quite strange! The doctor did not do the surgery on her. She had not had any physical pain. But she ended up falling over as if she was tortured herself.

Khi ông bác sĩ đưa lưỡi dao mổ vào phần thịt của bàn chân cậu bé, mặt bà mẹ bỗng tái mét và hai bàn tay bà bắt đầu rung lên. Cái dằm được lấy ra nhanh chóng. Nhưng ngay khi ông bác sĩ vừa mới dứt mũi khâu cuối cùng để đóng vết thương lại thì bà mẹ cậu bé ngã vật ra trên sàn. Mọi người vội vàng mang bà ta đi hồi sức tích cực. Thật là lạ lùng! Bác sĩ đâu có phẫu thuật cho bà mẹ. Bà cũng không có đau gì trên thân xác. Vậy mà bà lại té xỉu như chính bà bị hành hạ vậy. 

Upon seeing this scene, the doubtful priest realized why Jesus could die for him. In love, people suffer the sufferings of their beloved ones, being one with them. Those who are fathers or mothers could experience best who God is, through their love for their children.  

Khi chứng kiến cảnh này, vị linh mục hoài nghi mới ngộ được làm sao Chúa Jesus đã có thể chết cho ngài. Trong tình yêu, người ta đau nỗi đau của người mình yêu, làm một với họ. Ai đã từng làm cha, làm mẹ thì có thể cảm nghiệm được tốt nhất Thiên Chúa là ai qua tình yêu của họ dành cho con cái.

He who does not love does not know God. Jesus’ death was the ultimate expression of God’s love for mankind.

If God loved us so much, we ought to love one another also. If we love one another, God remains in us and His love has been perfected in us (1John 4, 11.)

Ai không từng yêu thì không thể biết Thiên Chúa. Cái chết của Chúa Jesus là sự diễn tả cao nhất tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại

Nếu Thiên Chúa đã yêu chúng ta đến thế, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Nếu chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Người được trọn vẹn nơi chúng ta.

Palm Sunday 2016

Chúa nhật lễ lá. 

GPKONTUM (22/03/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: