Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Thánh Lễ tẩm liệm và phát tang được cử hành vào lúc 9h00 ngày 07/04/2016

Thánh Lễ tẩm liệm và phát tang được cử hành vào lúc 9h00 ngày 07/04/2016

08/04/2016

Thánh Lễ tẩm liệm và phát tang được cử hành

vào lúc 9h00 ngày 07/04/2016

do Cha Tổng Đại Diện giáo phận Kontum : Phê rô Nguyễn Vân Đông chủ tế

Published on Apr 7, 2016

GPKONTUM (08/04/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: