Home > Giáo Phận KonTum, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, TinTức > Tự Sắc MITIS IUDEX DOMINUS IESUS (Bản Dịch Mới)

Tự Sắc MITIS IUDEX DOMINUS IESUS (Bản Dịch Mới)

11/04/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha Tự Sắc MITIS IUDEX DOMINUS IESUS (bản dịch mới), về việc cải tổ thủ tục tòa án.

GPKONTUM (11/04/2016) KONTUM

XIN CLICK

MITIS IUDEX DOMINUS IESUS

Advertisements
%d bloggers like this: