Home > Thư Mục Vụ Giám Mục, Văn Thư-Thông Báo > Thư Chung Của Đức Giám Mục Giáo Phận – Số 92/VT/’16/Tgmkt

Thư Chung Của Đức Giám Mục Giáo Phận – Số 92/VT/’16/Tgmkt

10/06/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thư Chung của Đức Cha Aloisiô đến Gia Đình Giáo Phận.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

GPKONTUM (10/06/2016) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: