Home > Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Giáo Luật Và Dân Thiên Chúa

Giáo Luật Và Dân Thiên Chúa

11/06/2016

Linh mục GIUSE TRẦN NGỌC TÍN biên soạn 07 đề tài theo BỘ GIÁO LUẬT 1983 và đúc kết trong những quyển sách sẽ được chúng tôi đăng lên trang mạng của Giáo phận.

Tuy nhiên, Bộ Giáo luật 1983 gồm có 7 quyển, trong đó quyển 2 là quyển quan trọng nhất và dài nhất (543 điều), với tựa đề là: “Dân Thiên Chúa”.

Quyển 2 quan trọng nhất, bởi vì có những thay đổi theo đường hướng canh tân của Công Đồng Vaticanô II, đồng thời cũng đề ra những quy chế pháp lý cho hai bậc sống khác nhau trong Giáo Hội và cho những cơ cấu lãnh đạo của Giáo Hội. Dân Thiên Chúa bao gồm tất cả mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội, tức là những Kitô hữu. Nói cách khác, Dân Thiên Chúa chính là Giáo Hội.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin hân hạnh giới thiệu quyển 2 dày công nghiên cứu của linh mục GIUSE TRẦN NGỌC TÍN, có tựa đề:

“GIÁO LUẬT VÀ DÂN THIÊN CHÚA”

GPKONTUM (11/06/2016) KONTUM

XIN CLICK

“GIÁO LUẬT VÀ DÂN THIÊN CHÚA”

Advertisements
%d bloggers like this: