Archive

Archive for 01/07/2016

Sai Đi Truyền Giáo

01/07/2016 Leave a comment

Suy Niệm Lời Chúa Năm C

 Chúa Nhật Thường Niên 14 Năm C

Is 66 10-14c; Gl 6,14-18;Lc 10,1-2.17-20

SAI ĐI TRUYỀN GIÁO

 

 

Bài suy niệm

Sau một đêm dài tỉnh thức cầu nguyện với Cha ở trên núi , sáng ngày Chúa Giê su tuyển chọn Mười Hai người trong nhóm các môn đệ làm Tông Đồ (có nghĩa người được sai đi) (Lc 6,12-16). Con số Mười Hai nhắc lại con số các chi tộc của dân Ítraen cũ, nó cũng biểu tượng cho dân Thiên Chúa mới được thiết lập trên 12 tông đồ, như là 12 cột trụ của Giáo Hội, Dân mới, Dân Thiên Chúa. Và “Người đã sai họ đi công bố nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc9,2). Công việc còn bao la, nhưng Người biết giờ của Người đã gần đến, Người đã quyết tâm đi lên Giêrusalem để chịu nạn (Lc 9,51), trong bối cảnh đó Người chỉ định thêm 72 môn đệ nữa và sai cứ hai người vào các thành và các làng mà Người sẽ đến (Bài Tin Mừng. Lc 10,1-12.17-20). Nhóm 72 đã thành công và họ hớn hở trở về báo tin vui cho Chúa Giê- su.

XIN XEM TIẾP…