Archive

Archive for 03/07/2016

Thư Mời Lễ Giỗ 100 Ngày Cha Cố Đa-minh Mai Ngọc Lợi

03/07/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thư Mời đến Quý Cha.

KONTUM (03/07/2016) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI