Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức > Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Gửi Cộng Đồng Dân Chúa

Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Gửi Cộng Đồng Dân Chúa

09/10/2016

Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

sau Đại hội lần thứ XIII (năm 2016)

 

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam

Nguồn: WHĐ

GPKONTUM (09/10/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: