Home > Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Quyển Ba: Giáo Luật Và Nhiệm Vụ Giáo Huấn

Quyển Ba: Giáo Luật Và Nhiệm Vụ Giáo Huấn

14/10/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin trân trọng giới thiệu QUYỂN BA: “GIÁO LUẬT VÀ NHIỆM VỤ GIÁO HUẤN” của Lm. GIUSE TRẦN NGỌC TÍN, Tiến sĩ Giáo luật, biên soạn.

Linh mục tác giả đã chuẩn bị và biên soạn 7 quyển về Giáo luật, thứ tự theo Bộ Giáo luật 1983, được phép tác giả đã đưa lên trang mạng Truyền thông của Giáo phận:

Quyển một : “Giáo luật và Quy tắc tổng quát”

Quyển hai: “Giáo luật và Dân Thiên Chúa”

Quyển bốn: “Giáo luật và Nhiệm vụ thánh hóa”

Và hôm nay QUYỂN BA: “GIÁO LUẬT VÀ NHIỆM VỤ GIÁO HUẤN”

GPKONTUM (14/10/2016) KONTUM

XIN CLICK

GIÁO LUẬT VÀ NHIỆM VỤ THÁNH HÓA

Advertisements
%d bloggers like this: