Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót và Mừng Kính Thánh Tổ Stêphanô Cuênot Thể

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót và Mừng Kính Thánh Tổ Stêphanô Cuênot Thể

16/11/2016

Ban mục vụ Truyền thông xin giới thiệu  bài ghi nhanh:

Đêm Canh Thức (13/11/2016) và Thánh Lễ sáng ngày 14/11/2016)

tại nhà thờ chính tòa Kontum: 

THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

VÀ MỪNG KÍNH THÁNH TỔ  STÊPHANÔ CUÊNOT THỂ

TẠI GIÁO PHẬN KON TUM

Ngày Yao Phu & Mừng Thượng Thọ Đức Cha Phêrô.

XIN CLICK VÀO

BẾ MẠC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

GPKONTUM (16/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: