Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Khánh Thành Nhà Thờ Tiên Sơn (24.11.2016)

Khánh Thành Nhà Thờ Tiên Sơn (24.11.2016)

01/12/2016

Ban mục vụ xin giới thiệu bài viết  

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

HÌNH THÀNH GIÁO XỨ VÀ NGÀY KHÁNH THÁNH  NHÀ THỜ TIÊN SƠN

(24/11/2016)

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK 

HÌNH THÀNH GIÁO XỨ – KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ

GPKONTUM (01/12/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: