Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Chánh Xứ Giáo Xứ Phú Thiện

Thánh Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Chánh Xứ Giáo Xứ Phú Thiện

10/02/2017

THÁNH LỄ BỔ NHIỆM LINH MỤC CHÁNH XỨ GX PHÚ THIỆN.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP

THÁNH LỄ THUYÊN CHUYỂN  và BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH XỨ GIÁO XỨ PHÚ THIỆN

vào chiều  Chúa nhật ngày 05 tháng 02 năm 2017

 do Đức cha ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ Giám mục Giáo phận CHỦ SỰ.

XIN KÍNH MỜI

 

GPKONTUM (10/02/2017) KONTUM

%d bloggers like this: