Archive

Archive for 03/03/2017

Bản Tin Giáo Phận Kontum số 01 Năm 2017

03/03/2017 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu Bản tin số 01 năm 2017 sau đây:

XIN CLICK

BAN TIN GIÁO PHẬN KONTUM SỐ 01 NĂM 2017