Home > Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Những Con Đường Khai Phá Vùng Truyền Giáo Tây Nguyên-Ban Mê Thuột.

Những Con Đường Khai Phá Vùng Truyền Giáo Tây Nguyên-Ban Mê Thuột.

18/03/2017

Ban mục vụ Truyền thong Giáo Phận Kontum xin giới thiệu bài nghiên cứu của

Lm. GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN:

NHỮNG CON ĐƯỜNG KHAI PHÁ

“VÙNG TRUYỀN GIÁO NGƯỜI DÂN TỘC  TÂY NGUYÊN- BAN MÊ THUỌT”.

 

 

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO 

VÙNG TRUYỀN GIÁO NGƯỜI DÂN TỘC TÂY NGUYÊN – BAN MÊ THUỘT

 

 

GPKONTUM (19/03/2017) KONTUM

%d bloggers like this: