Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > CÁO PHÓ – Trân trọng báo tin: Thầy Phê-rô Phạm Kim Ngọc Hiệp Đã Được Chúa Gọi Về Lúc: 04 giờ 40’, Chúa nhật, Ngày 07. 05. 2017

CÁO PHÓ – Trân trọng báo tin: Thầy Phê-rô Phạm Kim Ngọc Hiệp Đã Được Chúa Gọi Về Lúc: 04 giờ 40’, Chúa nhật, Ngày 07. 05. 2017

08/05/2017

Văn Phòng TGM xin kính báo:

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô

Giáo Phận Kontum

Chủng Viện Thừa Sai Kontum và Gia Đình

Trân trọng báo tin

 

THẦY PHÊRÔ PHẠM KIM NGỌC HIỆP

  

   Sinh: ngày 13.11.1990

   Tại: Giáo xứ Phương Quí, xã Vinh Quang, thành phố Kontum, tỉnh Kontum

    Đã được Chúa gọi về lúc: 04 giờ 40’, Chúa nhật, ngày 07. 05. 2017

    Hưởng dương: 27 tuổi

    Nghi thức nhập quan lúc: 19 giờ 00’, Chúa nhật, ngày 07. 05. 2017

    Tại: Nhà Bok Do, Chủng Viện Thừa Sai Kontum, 20 Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gialai.

    Di quan về gia đình: 08 giờ, ngày 08.05.2017

    Thánh lễ an táng: 09 giờ, ngày 09.05.2017 tại nhà thờ Giáo xứ Phương Quí, xã Vinh Quang, thành phố Kontum.

 Xin hiệp thông cầu nguyện

cho Thầy PHÊRÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

  

VPTGM kính báo.

 

%d bloggers like this: