Home > GiáoPhận, Giới Thiệu, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Giáo Luật Và Tố Tụng

Giáo Luật Và Tố Tụng

13/06/2017

GIÁO LUẬT  VÀ TỐ TỤNG

TÁC GIẢ

Lm. Giuse Trần Ngọc Tín

Tiến sĩ Giáo luật 

 

 

XIN CLICK

GIÁO LUẬT  VÀ TỐ TỤNG

 

GPKONTUM (13/06/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: