Home > GiáoPhận, Văn Phòng Các Ban Và Đoàn Thể > Thiệp Mời Của Dòng Ảnh Phép Lạ Về Thánh Lễ Tuyên Khấn

Thiệp Mời Của Dòng Ảnh Phép Lạ Về Thánh Lễ Tuyên Khấn

18/07/2017

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thiệp Mời của Dòng Ảnh Phép Lạ về Thánh Lễ Tuyên Khấn.

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

 

GPKONTUM (18/07/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: