Archive

Archive for 10/09/2017

Legio Marie Comitium Pleiku Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ

10/09/2017 Leave a comment

 Legio Marie Comitium Pleiku mừng sinh nhật Đức Mẹ tại giáo xứ Thăng Thiên.
Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung chủ tế cùng 18 Cha đồng tế
và hơn 1.800 hội viên Legio Mariae tham dự thánh lễ
(Ngày 08.09.2017)

XIN CLICK VÀO

LEGIO MARIAE COMITIUM PLEIKU

 

 

Advertisements