Home > Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas, Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, TinTức > Bổ Nhiệm Trưởng Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas Giáo Phận Kon Tum

Bổ Nhiệm Trưởng Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas Giáo Phận Kon Tum

13/09/2017

Văn Phòng TGM xin thông báo:

Từ ngày 15.9.2017, Cha Giacôbê Trần Tấn Việt, Chính xứ Chính Tòa

được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas Giáo Phận Kon Tum

thay thế Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông. 

VPTGM kính báo

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

 

 

 GPKONTUM (13/09/2017) KONTUM

%d bloggers like this: