Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Chương Trình Tĩnh Tâm Linh Mục Năm 2017

Chương Trình Tĩnh Tâm Linh Mục Năm 2017

06/10/2017

GIÁO PHẬN KON TUM

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM LINH MỤC NĂM 2017

Từ ngày 16.10.2017 đến ngày 20.10.2017

Tại Toà Giám Mục Kon Tum. 146 Trần Hưng Đạo, tp Kon Tum

——————————–

 • CHIỀU THỨ HAI (16.10.2017): KHAI MẠC TUẦN TĨNH TÂM
  • 6h 00 : Cơm tối.
  • 7h 30 : Chầu Thánh Thể khai mạc,
   • Chầu MTC : Cha TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông
   • Giúp chầu : Thầy Pt Médar Nguyễn Tấn Phát & Thầy Pt Antôn Lê Bảo Văn
   • Đọc & chia sẻ LC: Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, Hạt Trường Chư Prông
  • 8h 00: Giảng 1 : Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, gmgp Quy Nhơn
  • 9h 00: Kinh tối – Nghỉ đêm

 • THỨ BA (17.10.2017): Lễ Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a (Dây stola ĐỎ, sau lễ chụp hình chung)
 • SÁNG:
  • 4h 30 :       Thức dậy.
  • 5h 00 :       Kinh Sách chung, Thánh Lễ kết hợp Kinh Sáng
   • Bên chủ tế : Cha Đaminh Hoàng Xuân Anh & Cha Micae A Blir
   • Bài đọc I : Thầy Pt Antôn Lê Bảo Văn
   • Tin Mừng : Thầy Pt Médar Nguyễn Tấn Phát
   • Giảng Lễ : Cha Giuse Đỗ Hiệu, Hạt Trưởng Kontum
  • 6h 30  :      Điểm tâm.
  • 8h 00  :      Giảng 2 : Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, gmgp Quy Nhơn
  • 9h 00  :      Cầu nguyện riêng
  • 11h 15 : Kinh trưa
  • 11h 30 : Cơm trưa, nghỉ trưa.
 • CHIỀU:
  • 2h 00 :       Thức dậy.
  • 2h 15 :       Lần hạt Mân Côi
  • 2h 45 :       Giảng 3 : Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, gmgp Quy Nhơn
  • 3h 45 :       Cầu nguyện riêng
  • 5h 30 :       Kinh Chiều
  • 6h 00 :       Cơm tối.
  • 7h 30 :       Chầu Thánh Thể + Kinh Tối
   • Chầu MTC: Cha Phêrô Đinh Quốc Thái Bình CSsR
   • Giúp chầu: Thầy Pt Médar Nguyễn Tấn Phát & Thầy Pt Antôn Lê Bảo Văn
   • Đọc & chia sẻ LC: Cha FX Lê Tiên, Hạt Trưởng Đăk Mót
  • 9h 00 :     Nghỉ đêm.

 

 • THỨ TƯ (18.10.2017): Lễ Thánh Luca (Dây stola ĐỎ)
 • SÁNG:
  • 4h 30 :       Thức dậy.
  • 5h 00 :       Kinh Sách chung, Thánh Lễ kết hợp Kinh Sáng.
   • Bên chủ tế : Cha GB. Trần Minh Đức & cha Phêrô A Xoang
   • Bài đọc I : Thầy Pt Médar Nguyễn Tấn Phát
   • Tin Mừng : Thầy Pt Antôn Lê Bảo Văn
   • Giảng Lễ : Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu, Hạt Trưởng Đăk Hà
  • 6h 30  :      Điểm tâm.
  • 8h 00  :      Giảng 4 : Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, gmgp Quy Nhơn
  • 9h 00  :      Cầu nguyện riêng.
  • 10h 00 :  Nghi thức sám Hối & Bí Tích Hoà Giải

  

Xin Quý Cha giúp giải tội::

 1. Cha Px Phan Sinh Biu
 2. Cha Nicôla Vũ Ngọc Hải, OFM
 3. Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu
 4. Cha Tôma Vũ Khắc Minh
 5. Cha Đaminh Trương Bảo Tâm
 6. Cha Giuse Trần Sĩ Tín, CSsR
  • 11h 15 : Kinh trưa
  • 11h 30 : Cơm trưa, nghỉ trưa.
 • CHIỀU:
  • 2h 00 :       Thức dậy
  • 2h 15 :       Lần hạt Mân Côi
  • 2h 45 :       Giảng 5 : Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, gmgp Quy Nhơn
  • 3h 45 :       Cầu nguyện riêng.
  • 5h 30 :       Kinh chiều.
  • 6h 00 :       Cơm tối.
  • 7h 30 :       Chầu Thánh Thể + Kinh Tối
   • Chầu MTC: Cha Gioan B. Nguyễn Chung SDB
   • Giúp chầu: Thầy Pt Médar Nguyễn Tấn Phát & Thầy Pt Antôn Lê Bảo Văn
   • Đọc & chia sẻ LC: Cha Antôn Hoàng Văn Lợi, Hạt Trưởng Chư Sê
  • 9h 00 :     Nghỉ đêm.

 

 • THỨ NĂM (19.10.2017): LỄ CẦU CHO VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG (Dây stola XANH)
 • SÁNG:
  • 4h 30 :       Thức dậy.
  • 5h 00 :       Kinh Sách chung, Thánh Lễ kết hợp Kinh Sáng.
   • Bên chủ tế : Cha Phêrô Ngô Thanh Tùng & cha GB. Đỗ Thanh Tùng
   • Bài đọc I : Thầy Pt Antôn Lê Bảo Văn
   • Tin Mừng : Thầy Pt Médar Nguyễn Tấn Phát
   • Giảng Lễ : Cha Đaminh Đinh Quang Vinh, Hạt Trưởng Pleiku
  • 6h 30  :      Điểm tâm.
  • 8h 00  :      Giảng 6 : Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, gmgp Quy Nhơn
  • 9h 00  :      Cầu nguyện riêng.
  • 11h 15 : Kinh trưa
  • 11h 30 : Cơm trưa, nghỉ trưa.

 

 • CHIỀU:
  • 2h 00 :       Thức dậy.
  • 2h 15 :       Lần hạt Mân Côi
  • 2h 45 :       Giảng 7 : Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, gmgp Quy Nhơn
  • 3h 45 :       Cầu nguyện riêng.
  • 5h 30 :      Kinh chiều.
  • 6h 00 :       Cơm tối.
  • 7h 30 :       Chầu Thánh Thể + Kinh Tối
   • Chầu MTC: Cha Gioan B. Đào Huy Hoàng CM
   • Giúp chầu: Thầy Pt Médar Nguyễn Tấn Phát & Thầy Pt Antôn Lê Bảo Văn
   • Đọc & chia sẻ LC: Cha GB. Trần Quang Truyền, Hạt Trưởng An Khê
  • 9h 00 :     Nghỉ đêm.

 

 • THỨ SÁU (20.10.2017): LỄ CẦU CHO CÁC THÂN ÂN NHÂN (Dây Stola XANH)
 • SÁNG:
  • 4h 30 :       Thức dậy.
  • 5h 00 :       Kinh Sách chung, Thánh Lễ kết hợp Kinh Sáng
   • Bên chủ tế : Cha Đom M. Ng. Vũ Phong CSsR & cha GB Ng. Văn Hùng CSsR
   • Bài đọc I : Thầy Pt Médar Nguyễn Tấn Phát
   • Tin Mừng : Thầy Pt Antôn Lê Bảo Văn
   • Giảng Lễ : Cha Tôma Aquinô Trần Duy Linh, Hạt Trưởng Mang Yang
  • 6h 30 :       Điểm tâm.
  • 8h 00  :      Giảng 8 : Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, gmgp Kontum.
  • 9h 00  :      Cầu nguyện riêng.
  • 11h 15 : Kinh trưa
  • 11h 30 : Cơm trưa, nghỉ trưa.
 • CHIỀU:
  • 2h 00 :       Thức dậy.
  • 2h 15 :       Lần Hạt Mân Côi
  • 2h 45 :       Sinh hoạt Giáo Phận
  • 4h 00 :       Giải lao
  • 5h 30 :       Kinh Chiều
  • 6h 00 :      Cơm tối.
  • 7h 30 : Chầu Thánh Thể + Kinh Tối
   • Đặt MTC : Cha Phêrô Nguyễn Tương Lai SVD
   • Giúp chầu : Thầy Pt Médar Nguyễn Tấn Phát & Thầy Pt Antôn Lê Bảo Văn
   • Đọc & chia sẻ LC: Cha P.A. Phạm Ngọc Quang, Hạt Trưởng Chư Păh
   • Phép lành kết thúc: Đức Cha Aloisiô
  • 9h 00 : Nghỉ đêm. (giải tán)

 

 • SÁNG THỨ BẢY (21.10.2017): LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN (Dây stola XANH)
  • 4h 30 :       Thức dậy. Kinh Sách, Kinh Sáng (riêng)
  • 6h30 :       Điểm tâm
  • 9h 00 : Thánh lễ tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen.

——————————————-

 * LƯU Ý :      * Xin Quý Cha đi tĩnh tâm mang theo áo alba và dây stola XANH – ĐỎ

                        * Sách Kinh Phụng Vụ: VP đã in chung cho các ngày.

* Các công việc áp dụng cho cả Năm Phụng Vụ 2018 (bắt đầu từ tĩnh tâm năm 2017):

 1. Xướng Kinh Pv : Cha Giuse Võ Văn Trường & Cha Gioan Boscô Trần Thanh Phương
 2. Thánh ca : Cha Giêr. Lê Đình Hùng & Cha Vs Nguyễn Thành Trung ofm
 3. Đàn : Cha Phêrô Hoàng Văn Số SDB & Cha Giuse Hoàng Hữu Chi OFM
 4. Giữ giờ : Cha Đaminh Vũ Văn Tín

 

Kon Tum, ngày 05.10.2017
VPTGM
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa
GPKONTUM (06/10/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: