Archive

Archive for 21/12/2017

Đức Chúa Ở Với Ngươi

21/12/2017 Leave a comment

Mùa Vọng Chúa Nhật 4 Năm B
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

ĐỨC CHÚA Ở VỚI NGƯƠI

 

Một lời sấm cho hai nhân vật sống cách xa nhau mười thế kỷ giữa Đavít và Đức Maria được phụng vụ hôm nay liên kết lại trong một mầu nhiệm. Cả hai nhân vật này tiến lên trong cùng một con đường đức hạnh, cùng hy vọng một ơn Cứu độ, và cùng lãnh nhận một lời sấm giống nhau được phán ra cho nhà Đavít và Đức Maria. Lời sấm phán thế này: “Đức Chúa ở cùng ngươi” gặp được nơi câu 3 trong Bài Đọc 1 (2S 7, 1-5.8b -12.14.16) và nơi câu 28 trong Bài Tin Mừng (Lc 1,26-38). Trong Bài Đọc 1, tiên tri Nathan mặc khải cho Đavít sự bảo trợ của Thiên Chúa: “Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Thiên Chúa ở với ngài” (c.3), ông cũng cho biết kế hoạch của Thiên Chúa xuyên qua các thế hệ con cháu, khẳng định Người là Chúa của lịch sử: “Chính Ta cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta, là Israen. Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi” (câu 8b).

XIN XEM TIẾP…