Archive

Archive for 04/03/2018

Các Giám Mục Việt Nam Dâng Lễ Tại Đền Thờ Thánh Phêrô

04/03/2018 Leave a comment

Thánh lễ đầu tiên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Đền Thờ Thánh Phêrô,
sáng 03.03.2018 

 

Nguồn: Dòng Tên Việt Nam
GPKONTUM (04/03/2018) KONTUM