Home > Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas, Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức > Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Anh Chị Em Trong Gia Đình Bảo Vệ Sự Sống Miền Kontum 15.4.2018

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Anh Chị Em Trong Gia Đình Bảo Vệ Sự Sống Miền Kontum 15.4.2018

26/04/2018

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Anh Chị Em Trong Gia Đình Bảo Vệ Sự Sống 

Miền Kontum 15.4.2018

Nguồn : Adgentes KT
GPKONTUM (26/04/2018) KONTUM

%d bloggers like this: