Archive

Archive for 28/04/2018

Vị Tử Đạo người Bélieu Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai 1802 -1861 Jean THIÉBAUD 1988

28/04/2018 Leave a comment

Vị Tử Đạo người Bélieu
Étienne – Théodore CUENOT
Giám Mục Thừa Sai
1802 -1861
Jean THIÉBAUD
1988

 

 

 

(Tiếp theo)
NHÀ GIÁO DỤC ĐỨC TIN

 

Trong sắc lệnh về nhiệm vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội, Công Đồng Vatican II nhấn mạnh về chức năng dạy dỗ mà Giáo Hội chờ đợi nơi họ: “Các Giám Mục phải loan báo cho mọi người biết Tin Mừng của Đức Kitô, một nhiệm vụ trổi vượt trên các chức vụ chính yếu của các Ngài, bằng cách nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mời gọi họ chấp nhận đức tin hoặc làm cho họ vững mạnh trong đức tin sống động.” (số 12). Lời lẽ trên tóm gọn sự ưu tiên mà GM Cuenot dành cho mục vụ. “Hãy đi thu nạp những môn đệ” đó là lệnh của Đức Kitô được thánh sử Mat-thêu đặc biệt ghi nhận.

XIN XEM TIẾP…