Archive

Archive for 29/04/2018

Thánh Lễ Hành Hương Về Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

29/04/2018 Leave a comment

Hành Hương Về Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
– Gx. Hoàng Yên – Giáo Hạt Chư Prong – Gp. Kontum

Ngày 23/04/2018

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian   :     Từ 08g00 đến 12g00, thứ Hai ngày 23.04.2018
Địa điểm   :     Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh TĐVN, Giáo Xứ Hoàng Yên

PHẦN II : 

THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG
VỀ ĐỀN THÁNH NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

NGUỒN : Adgentes KT
GPKONTUM (29/04/2018) KONTUM